Kết quả thử nghiệm các sản phẩm của HiTech BioCulutre

Mô hình trình diễn AB Yellow

Mô hình trình diễn Silifish

Kết quả thử nghiệm ReXana